اطلاعات عمومی اکراین

فهرست مطلب

 

جمعیت اوکراین :

جمعيت اوكراين در بين سال هاي ۹۲ تا ۹۵ در حدود ۵۲ ميليون نفر بود ولي با توجه به آنكه درسال هاي اخير رشد جمعيت در اين كشور منفي بوده است بر اساس آخرين سرشماري رسمي (۲۲آذر ۱۳۸۰) جمعيت اوكراين ۴۱۵۰۰۰/۴۸ نفر اعلا م گرديده كه شامل ۵۴ درصد زن و ۴۶ درصدمرد و ۳۲ ميليون جمعيت شهر نشين و ۱۶ ميليون روستائي مي باشد. پايتخت آن كيف نيز ۵/۲ ميليون نفر جمعيت دارد.
محدوده جغرافيايي: اين كشور در شمال درياي سياهقرار گرفته و طول سواحل سواحل آن ۲۷۸۲ كيلومتر مي باشد. درياي آزوف در جنوب شرقياوكراين جزئي از درياي سياه به حساب مي آيد كه به وسيله تنگه ي كرچ به آن متصل استو ميان روسيه، شبه جزيره ي كريمه و خاك اصلي اوكرا ين قرار دارد. اين كشور از شمالبه بلاروس، از شمال شرق و شرق به روسيه، از جنوب و جنوب غربي به روماني و ملداوي واز غرب به كشورهاي لهستان، مجارستان و اسلواكي محدود مي شود. همچنين از طريق دريايسياه با تركيه، بلغارستان، و گرجستان داراي مرز مشترك دريائي مي باشد.

آب و هوای اوکراین :

آب و هوا در اوكراين درشمال سرد و در جنوب معتدل است. در شهر كيف ۲ تا ۳ ماه از سال يخبندان كامل است كهدما تا ۳۰ درجه زير صفر هم ميرسد. ميانگين دما در ماه ژانويه منفي ۶ درجه و درجولاي مثبت ۲۰ درجه سانتيگراد است ولي در جنوب كشور حرارت در ژانويه ۴ درجه و درجولاي ۲۴ درجه است.

آب وهواي كشور اوكراين در تابستان معتدل و در زمستان سرد است به نحوي كه حتي تا ۲۵ درجه زير صفر نيز ميرسد و شبيه به آب و هواي استان اردبيل ميباشد.

رودخانه های مهم اوکراین :

در اوكراين رود هاي فراواني جريان دارند كه عمدترينآنها دنيپر، دونتس و بوگ جنوبي مي باشند. دنيپر كه سرچشمه آن كوههاي روسيه و بلاروسهستند پس از ولگا و دانوب بزرگترين رود اروپا محسوب مي شود و فقط سه ماه از سال آبآن منجمد مي گردد. همچنين چندين سد ونيرو گاه برق آبي بر روي دنيپر احداث گرديده كهدرياچه هاي مصنوعي بزرگي را تشكيل داده است.