اطلاعات عمومی اکراین

فهرست مطلب

 

حمل و نقل اوکراین :

اين كشور واجد ۲۳۰۰۰ كيلومتر خط آهن، ۱۶۷۸۰۰ كيلومتر راه شامل ۹۷۰۰ كيلومتر اتوبان و ۲۳۰۰۰۰۰ دستگاه سواري مي باشد. همچنين در اين كشور از فرودگاههاي زيادي (۷۰۶ فرودگاه) بهره برداري ميشود. از شهرهاي كيف، خاركف، اودسا، سيمفروپل و دانتسك با ۳۰ شهر اروپائي، آمريكاي شمالي، جنوب شرق آسيا، خاورميانه و آفريقا ارتباط هوائي بر قرار است. پيش از اين تنها مسير هوائي ايران و اوكراين توسط شركت هوائي كاسپين هر هفته روزهاي يكشنبه انجام مي شد ولي يك خط هوائي جديد از سوي طرف اوكرايني بهنام UM بر قرار گرديده است.

وضيت حمل ونقل اوكراين

ميزان حمل كالا:۱/۷۵۲ ميليون تن
طول راههاي شوسه: ۲۷۳۰۰۰كيلومتر
طول خط راه آهن: ۲۳۳۵۰ كيلومتر
تعداد بنادر: ۱۸بندر
تعداد فرودگاهها: ۱۷۶ فرودگاه

وضعيت مبادلات كالا وخدمات:
ميزان كل مبادلات كالا و خدمات: ۷/۳۶ ميليارد دلار
ميزانصادرات كالا و خدمات: ۸/۱۹ ميليارد دلار
ميزان كل واردات كالا و خدمات: ۹/۱۶ميليارد دلار
تراز مثبت كالا و خدمات: ۹/۲ ميليارد دلار
ميزانمبادلات كالا: ۰۳/۳۲ ميليارد دلار
ميزان صادرات كالا: ۲۶/۱۶ ميليارددلار
ميزان واردات كالا: ۷۷/۱۵ ميليارد دلار
تراز مثبت تجاري كالا: ۶/۴۸۹ ميليون دلار
ميزان مبادلات خدمات: ۶۹/۴ ميليارد دلار
صدورخدمات: ۵۴/۳ ميليارد دلار
واردات خدمات: ۱۴/۱ ميليارد دلار
ترازمثبت در زمينه ي خدمات: ۳۹/۲ ميليارد دلار
شركاي عمده ي تجاري در صادرات: روسيه ( ۶۷۱/۳ ميليارد دلار صادرات اوكراين به روسيه بوده است )، آلمان، تركمنستان،آمريكا، ايتاليا، تركيه، لهستان، چين، قزاقستان، بلاروس و انگلستان.
شركاي عمده تجاري در واردات: روسيه ( صادرات روسيه به اوكراين ۱۴۴/۵ ميليارد دلار بودهاست )، آلمان، تركمنستان، آمريكا، ايتاليا، تركيه، لهستان، چين، قزاقستان، بلاروس وانگلستان.
تعداد كشور هاي طرف تجاري: ۱۹۱ كشور.